Nhóm bảo trợ cần làm những gì

Các nhóm bảo trợ tư nhân cần cung cấp các dịch vụ tương tự như những gì được cung cấp bởi các cơ sở tái định cư thông qua Chương trình Tiếp nhận và Định cư (R&P).
Là một người bảo trợ, bạn sẽ cùng các thành viên trong nhóm của mình đảm nhận các nhiệm vụ như tìm và trang bị nhà ở ban đầu, đón tiếp người tị nạn tại sân bay, đăng ký trẻ em vào trường, và hỗ trợ người lớn tìm việc làm. Những hành động chào đón này giúp người tị nạn dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống tại Hoa Kỳ.

Để bắt đầu quy trình đăng ký, bạn phải truy cập Welcome Corps, tạo tài khoản đăng ký và thực hiện các công việc tóm tắt dưới đây.

Tham Gia Buổi Hỗ Trợ Đơn Đăng Ký:

Tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký của Welcome Corps và các yêu cầu để chào đón người tị nạn đến cộng đồng của bạn. Bạn có thể xem theo yêu cầu hoặc tham gia trực tiếp với các chuyên gia của Welcome Corps, họ sẽ giới thiệu nhiệm vụ của nhóm bảo trợ tư nhân của bạn và các bước cần thiết để đăng ký.

Hoàn Thành Khoá Đào Tạo Online:

Ít nhất một thành viên của nhóm bạn phải hoàn thành Khoá Đào Tạo Bắt Buộc Online về Tài Trợ trước khi bạn nộp đơn đăng ký. Hãy chắc chắn chọn “Welcome Corps” từ danh sách các tùy chọn khi bạn đăng ký.

Hoàn Thành Kiểm Tra Lý Lịch (Background check):

Mỗi thành viên của nhóm bạn đều phải thực hiện và vượt qua kiểm tra lý lịch bắt buộc. Bước này nên được hoàn thành trước khi bạn bắt đầu đơn đăng ký.

Truy cập https://welcomecorps.org/resources/background-check/ để thực hiện bài kiểm tra này.

Quyên Góp Quỹ:

Người bảo trợ phải đảm bảo 2,425 đô la Mỹ trong tiền mặt cho mỗi người tị nạn bạn dự định hỗ trợ. Bạn có thể phải tổ chức quyên góp hoặc phụ thuộc vào hỗ trợ hình thức hoặc quyên góp từ thiện. Những khoản tiền này được sử dụng để đảm bảo nhà ở, trang bị, và chi trả các nhu cầu cơ bản ban đầu của người tị nạn cho đến khi họ có việc làm.

Các tài liệu chấp nhận được có thể là một trong những loại sau:
1. Ảnh chụp màn hình từ GoFundMe hoặc nền tảng gây quỹ trực tuyến khác

  • Số dư tài khoản (tối thiểu $1,455 cho mỗi người tị nạn vào thời điểm nộp đơn)
  • Tên nhóm bảo trợ riêng phải được liệt kê trên trang GoFundMe hoặc trang gây quỹ trực tuyến khác

Hoặc 2. sao kê ngân hàng trong một tài khoản được lập riêng cho dự án này

  • Với số dư tối thiểu khi nộp đơn, 

Hoặc là 3. thư xác nhận việc sẽ bảo đảm phân bổ số tiền từ các tổ chức/ tổ chức phi lợi nhuận tôn giáo.

Lập Kế Hoạch:

Nhóm bảo trợ phải cung cấp các dịch vụ tài trợ cơ bản trong vòng 90 ngày. Ví dụ, giúp người tị nạn tiếp cận các quyền lợi công cộng và kiểm tra y tế, tìm nhà. Có nhiều nguồn lực có sẵn để hỗ trợ bạn khi bạn thực hiện những dịch vụ này. Chúng tôi khuyến khích bạn nghiên cứu những dịch vụ này và bắt đầu chuẩn bị trước khi nộp đơn đăng ký.

Chi tiết về việc lập kế hoạch có thể bao gồm tất cả các dịch vụ cơ bản được liệt kê dưới đây.


1. Đón tiếp tại sân bay

2. Hõ trợ tài chính

3. Nhà ở

4. Nhu cầu cơ bản

5. Giấy Tờ

6. Quyền lợi và dịch vụ công

7. Chăm sóc sức khoẻ và sức khoẻ tâm thần

8. Giáo dục và chăm sóc trẻ em.

9. Đào tạo ngôn ngữ

10. Đào tạo và biên / phiên dịch ngôn ngữ

11. Kết nối văn hoá địa phương

12. Hướng dẫn cơ bản

13. Công việc

14. Di chuyển

Tham khảo chi tiết “Những dịch vụ cơ bản” để biết tất cả những dịch vụ cần thiết này.