Con đường hy vọng làm gì?

Kết nối cộng đồng, chung tay trợ giúp bảo lãnh người tị nạn.

Kết Nối Người Bảo Trợ

Kết nối và giúp đỡ người bảo trợ lập ra các “Nhóm 5 Người” hầu bảo lãnh tị nạn.

Kết Nối Người Tị Nạn

Kết nối và hỗ trợ người tị nạn tìm kiếm và liên lạc với các nhóm bảo trợ.

Hỗ Trợ Người Tị Nạn

Hỗ trợ các vấn đề hồ sơ, pháp lý và trợ giúp cộng đồng người Việt tị nạn.

The Hopeful Road
user