[ { “question”: “Ai có thể tài trợ thông qua Welcome Corps?”, “answer”: “Tất cả các nhóm tài trợ đều phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu giống nhau để hình thành một Nhóm Tài Trợ Riêng Tư. Để đủ điều kiện, nhóm phải có ít nhất năm thành viên là công dân Hoa Kỳ hoặc cư trú viên vĩnh viễn, trên 18 tuổi và sống tại hoặc gần cùng một cộng đồng. Nhóm tài trợ riêng tư có thể hình thành với các thành viên trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, thành viên của các tôn giáo, thành viên của câu lạc bộ đọc sách – bất kỳ nhóm người lớn nào cùng đáp ứng các yêu cầu. Tổng cộng, các thành viên của nhóm tài trợ phải chứng minh rằng họ có khả năng cung cấp những yêu cầu tối thiểu cơ bản cho việc tài trợ.” }, { “question”: “Những trách nhiệm của một nhóm tài trợ riêng tư là gì?”, “answer”: “Các nhóm tài trợ phải cung cấp các dịch vụ tài trợ cơ bản trong vòng 90 ngày, chi tiết về các dịch vụ tài trợ cơ bản như đưa đón tại sân bay, tìm nhà ở, kết nối quyền lợi và cộng đồng.” }, { “question”: “Cam kết tài chính để tài trợ người tị nạn là bao nhiêu?”, “answer”: “Người tài trợ phải đảm bảo ít nhất $2,425 bằng cách đóng góp tiền mặt và tiện ích cho mỗi người tị nạn họ dự định tài trợ. Bạn có thể phải tổ chức quyên góp hoặc phụ thuộc vào sự hỗ trợ hoặc quyên góp tiện ích. Số tiền này được sử dụng để đảm bảo và trang bị nhà ở và đáp ứng các nhu cầu cơ bản ban đầu của người tị nạn, cho đến khi họ có công việc. Để đăng ký, bạn phải tải lên một tài liệu chứng minh rằng bạn đã đã gọi được 60% số tiền này ($1,455 mỗi người tị nạn).” }, { “question”: “Nếu có ai đó cung cấp hoặc yêu cầu tiền hoặc dịch vụ để chuẩn bị đơn đăng ký, tôi phải làm gì?”, “answer”: “Mọi hoạt động hỗ trợ người tị nạn tại nhiucauhyvong là tự nguyện và miễn phí, nếu bạn nhận được yêu cầu nộp tiền, hãy liên lạc và báo cáo với chúng tôi.” } ]
The Hopeful Road
user