Có người mới đăng ký bảo trợ trên website. 

 

Fullname: {{fullname}} 

Email : {{email}}

Phone Number: {{phonenumber}}

State: {{state}}

Additional Message: {{message}}

Thông tin liên lạc thêm: 

Whatsapp: {{whatsapp}}

Signal : {{signal}}

Viber: {{viber}}

 

The Hopeful Road
user