[ { “question”: “8. Giáo dục và chăm sóc trẻ em.”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ hỗ trợ người tị nạn trong việc đăng ký các em học sinh vào trường. Nhóm tài trợ cũng sẽ hỗ trợ người tị nạn trong việc xác định các chương trình phát triển trẻ em và/hoặc dịch vụ giữ trẻ có sẵn.nnNếu bạn đang tài trợ cho những người tị nạn dưới 18 tuổi, bạn sẽ cần hỗ trợ họ để họ được đăng ký vào trường. Theo luật pháp, trẻ em phải đi học (hãy tham khảo quy định cụ thể của quận học địa hoặc quy định cụ thể của tiểu bang về độ tuổi và yêu cầu, như tiêm chủng). Bạn sẽ cần hỗ trợ người tị nạn để các em học sinh đăng ký vào hệ thống giáo dục công cộng.” }, { “question”: “9. Đào tạo ngôn ngữ”, “answer”: “Có thể bao gồm các lớp học tiếng Anh dành cho người học tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai, cc khóa học tiếng Anh tại trung tâm giáo dục cộng đồng hoặc trường học địa phương, chi phí cho các khoá học và phương tiện di chuyển tới trường.” }, { “question”: “10. Đào tạo và biên / phiên dịch ngôn ngữ”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ đảm bảo sự phiên dịch và/hoặc dịch khi truyền đạt thông tin quan trọng với người tị nạn, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sức khỏe và các dịch vụ cốt lõi.nnNhóm tài trợ của bạn sẽ cần giao tiếp với người tị nạn bằng ngôn ngữ của họ thông qua việc sử dụng các công cụ phiên dịch và dịch chuyên nghiệp. Điều này trở nên quan trọng hơn khi thảo luận về những vấn đề như sức khỏe và các dịch vụ tài trợ cốt lõi. Bạn không thể giả định rằng người tị nạn sẽ nói tiếng Anh. Thanh thiếu niên hoặc người lớn tị nạn không nên dịch cho các thành viên khác trong gia đình của họ.” }, { “question”: “11. Kết nối văn hoá địa phương”, “answer”: “Thông qua thảo luận với người tị nạn, nhóm tài trợ riêng sẽ tạo điều kiện cho những kết nối văn hóa cho người tị nạn. Những kết nối văn hóa này có thể bao gồm quyền truy cập đến thực phẩm phù hợp văn hóa, các địa điểm tôn giáo, các tổ chức cộng đồng khác được lãnh đạo bởi cộng đồng văn hóa hoặc dân tộc phù hợp và/hoặc bạn bè đồng hương.” }, { “question”: “12. Hướng dẫn cơ bản”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ cung cấp một sự giới thiệu cơ bản cho người tị nạn về ngôi nhà mới của họ, cộng đồng, và cuộc sống tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ bao gồm việc xem xét các chủ đề như hướng dẫn về an toàn tại nhà và cá nhân, quyền và trách nhiệm, luật pháp, cách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, ngân hàng, sự điều chỉnh văn hóa và hỗ trợ từ cộng đồng.” }, { “question”: “13. Công việc”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ cần hỗ trợ người tị nạn trong việc tìm kiếm việc làm. Họ có thể cần chuẩn bị cho công việc như học tiếng Anh, hướng dẫn về môi trường làm việc ở Mỹ, kết nối với các dịch vụ phát triển lao động trong cộng đồng của bạn, xây dựng mục tiêu việc làm ngắn hạn và dài hạn, chuẩn bị hồ sơ, và luyện tập phỏng vấn. Người tị nạn có đủ điều kiện làm việc ngay khi đến bằng cách sử dụng biểu mẫu I-94 làm bằng chứng về khả năng làm việc.” }, { “question”: “14. Di chuyển”, “answer”: “Nhóm tài trợ riêng sẽ hướng dẫn người tị nạn trong việc tiếp cận các phương tiện giao thông có sẵn trong cộng đồng của họ.” } ]
The Hopeful Road
user